QUASI-STRONY PROCESOWE: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "podmioty nieposiadające pełnoprawnego statusu strony, jednakże uprawnienia jakimi dysponują dają im pozycję podobną do strony procesowej. Podmioty te mają uprawn...")
 
(Brak różnic)

Aktualna wersja na dzień 17:30, 30 cze 2020

podmioty nieposiadające pełnoprawnego statusu strony, jednakże uprawnienia jakimi dysponują dają im pozycję podobną do strony procesowej. Podmioty te mają uprawnienia do działania w zakresie określonym przez przepisy regulujące ich sytuację procesową. W postępowaniu karnym występują dwie q.-s.: → przedstawiciel podmiotu zbiorowego oraz → pokrzywdzony działający jako q.-s. na posiedzeniu lub rozprawie. → Przedstawiciel podmiotu zbiorowego posiadający status q.-s. posiada w postępowaniu karnym m.in. następujące uprawnienia: prawo przeglądania akt, inicjatywę dowodową, możliwość zadawania pytań przesłuchiwanym osobom, prawo do wystąpienia o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku. Może on także ustanowić pełnomocnika oraz wnosić → zażalenie i apelację. Nieposiadając statusu strony przedstawicielowi podmiotu zbiorowego nie przysługuje prawo do wnoszenia kasacji, ani wniosku o wznowienie procesu wobec skarżonego. → Pokrzywdzony działający w procesie jako q.-s. posiada w postępowaniu karnym m.in. następujące uprawnienia: prawo do zaskarżenia wydanego na posiedzeniu wyroku o warunkowym umorzeniu postępowania, możliwość wypowiadania się na rozprawie w przedmiocie wniosku oskarżonego o skazanie go bez postępowania dowodowego, do wystąpienia z wnioskiem o zobowiązanie oskarżonego do naprawienia szkody. Pokrzywdzonemu będącemu q.-s. nie przysługuje prawo do skarżenia wyroków zapadłych w wyniku rozprawy, a także do wniesienia kasacji. Zob. → podmiot zobowiązany oraz → właściciel przedsiębiorstwa.

Autor: Maciej Andrzejewski

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: R. Olszewski, Quasi strony postępowania karnego i karnego skarbowego, „Przegląd Sądowy” 2013, nr 9.