PYTANIE PRAWNE: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "stanowi wyjątek od zasady samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego statuowanej w art. 8 § 1 k.p.k. Z p.p. występuje sąd odwoławczy w trybie art. 441 § 1 k.p.k....")
(Brak różnic)

Wersja z 17:25, 30 cze 2020

stanowi wyjątek od zasady samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego statuowanej w art. 8 § 1 k.p.k. Z p.p. występuje sąd odwoławczy w trybie art. 441 § 1 k.p.k. do Sądu Najwyższego w sytuacji zaistnienia zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy podczas rozpoznawania środka odwoławczego. Każdorazowo u podstaw takiej decyzji muszą leżeć wątpliwości dotyczące wykładni, których sąd ten samodzielnie nie potrafi wyjaśnić. Przedmiotem zasadniczej wykładni może być obowiązujący przepis ustawy (również rozporządzenia, ratyfikowanej umowy międzynarodowej i aktu prawa miejscowego), kompleks wzajemnie powiązanych przepisów zamieszczonych w ustawie lub w odrębnych ustawach. Skierowane pytanie nie musi wskazywać bezpośrednio przepisu wymagającego wykładni. Sąd musi zakotwiczyć p.p. w stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy (choć nie jest on przedmiotem pytania) oraz jest zobligowany do wykazania również potrzeby dokonania wykładni ustawy. Musi chodzić o wykładnię zasadniczą, a więc odnoszącą się do zagadnień istotnych, mających podstawowe znaczenie dla prawidłowego rozumienia i stosowania prawa. Dlatego z tego punktu widzenia istotne jest wskazanie istnienia rozbieżności interpretacyjnych występujących przy wykładni określonej normy prawnej. Nie podlegają interpretacji prawnej kwestie faktyczne oraz kwestie o charakterze mieszanym. Jedną z przesłanek dopuszczalności p.p. jest zaistnienie związku między ustaleniami faktycznymi dokonanymi w konkretnej sprawie, a treścią p.p. SN dokonuje wykładni określonego przepisu (lub przepisów), ale tylko w związku z konkretną sprawą, w której usunięcie wątpliwości co do kwestii prawnych pozwoli sądowi odwoławczemu na prawidłowe jej rozstrzygnięcie. SN może przekazać rozstrzygnięcie otrzymanego zagadnienia prawnego powiększonemu składowi tego sądu (art. 441 § 2 k.p.k.). W posiedzeniu mają prawo wziąć udział → prokurator, obrońcy i pełnomocnicy (art. 441 § 4 k.p.k.). Podjęta przez SN uchwała jest w danej sprawie wiążąca (art. 441 § 3 k.p.k.). Istnieje również możliwość przejęcia sprawy do rozpoznania przez sąd, do którego p.p. jest skierowane. Przepis art. 441 k.p.k. znajduje również odpowiednie zastosowanie przy rozpoznaniu środka odwoławczego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Autor: Wojciech Chodorowicz

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: M. Pilarska-Gumny, Konkretne pytania prawne do Sądu Najwyższego w sprawach karnych, „Ius Novum” 2013, nr 2.