PRZYRZECZENIE ODBIERANE OD UCZESTNIKÓW PROCESU, ŚLUBOWANIE: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "instytucja służąca motywowaniu świadków do składania zeznań odpowiadających prawdzie oraz uświadamianiu biegłym znaczenia wydawanych opinii ustnych dla rozstrz...")
(Brak różnic)

Wersja z 17:04, 30 cze 2020

instytucja służąca motywowaniu świadków do składania zeznań odpowiadających prawdzie oraz uświadamianiu biegłym znaczenia wydawanych opinii ustnych dla rozstrzygnięcia sprawy. W polskiej procedurze p. unormowane jest jako instytucja o charakterze świeckim, pozbawiona cech przysięgi religijnej. Zgodnie z regulacją k.p.k. p. ma charakter promisoryjny, bowiem składane jest przed rozpoczęciem zeznań lub wydawania ustnej opinii i oznacza obietnicę mówienia prawdy, w odróżnieniu od p. o charakterze afirmatywnym, które polega na zaprzysiężeniu złożonych już oświadczeń dowodowych. P. składane jest wobec sądu lub sędziego wyznaczonego. Od jego odebrania można odstąpić, jeżeli obecne strony się temu nie sprzeciwiają. P. odbywa się w solennej formie, wszyscy obecni (w tym sędziowie) stoją, a osoba powtarza za sędzią rotę p. Świadkowie niemi i głusi składają p. przez podpisanie jego tekstu. Biegły sądowy powołuje się na p. złożone przy ustanowieniu go w tym charakterze. Osobie, która w danej sprawie składała już p. sąd je przypomina, chyba że uzna za potrzebne jego ponowne odebranie. Z uwagi na powagę sądu wprowadzono bezwzględny zakaz odbierania p. od określonych kategorii świadków Nie odbiera się przyrzeczenia: 1) od osób, które nie ukończyły 17 lat; 2) gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że świadek z powodu zaburzeń psychicznych nie zdaje sobie należycie sprawy ze znaczenia przyrzeczenia; 3) gdy świadek jest osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa będącego przedmiotem postępowania lub pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo został skazany; 4) gdy świadek był prawomocnie skazany za fałszywe zeznanie lub oskarżenie (art. 189 k.p.k.). W praktyce p. odbierane jest wyjątkowo.

Autor: Magdalena Tokarska

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018.