PRZYGOTOWANIE DO ROZPRAWY: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "zespół czynności podejmowanych po przeprowadzeniu wstępnej kontroli wniesionego aktu oskarżenia oraz po przesłaniu apelacji przez sąd I instancji do sądu odwoła...")
(Brak różnic)

Wersja z 16:57, 30 cze 2020

zespół czynności podejmowanych po przeprowadzeniu wstępnej kontroli wniesionego aktu oskarżenia oraz po przesłaniu apelacji przez sąd I instancji do sądu odwoławczego. Głównym celem tej fazy postępowania sądowego jest wyznaczenie rozprawy i przeprowadzenie jej bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 348 k.p.k.). Prezes sądu może niezwłocznie wyznaczyć sędziego albo członków składu orzekającego i skierować sprawę na posiedzenie, jeżeli przewidywany zakres postępowania dowodowego uzasadnia przypuszczenie, że w sprawie niezbędne będzie wyznaczenie co najmniej 5 terminów rozprawy (art. 349 § 1 k.p.k.). Na tym etapie prezes sądu wydaje pisemne zarządzenie wskazujące sędziego albo członków składu orzekającego. Następnie przewodniczący składu orzekającego wydaje pisemne zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej, w którym wskazuje dzień, godzinę i salę rozprawy, strony i inne osoby, które należy wezwać na rozprawę lub zawiadomić o jej terminie oraz inne czynności konieczne do przygotowania rozprawy (art. 350 k.p.k.). W przypadku oskarżonego pozbawionego wolności należy wydać zarządzenie o doprowadzeniu go na rozprawę w celu udziału w czynnościach przewidzianych przez k.p.k, a także jeśli złożył on wniosek o doprowadzenie go na rozprawę albo gdy jego obecność na rozprawie została uznana za obowiązkową. W przypadku postępowania odwoławczego czyni się to na wniosek oskarżonego pozbawionego wolności złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia mu zawiadomienia o przyjęciu apelacji, chyba że uzna się za wystarczającą obecność obrońcy. W ramach tego etapu przewodniczący także składu orzekającego po rozważeniu wniosków stron dopuszcza dowody i zarządza ich sprowadzenie na rozprawę (art. 352 k.p.k.). Między doręczeniem zawiadomienia a terminem rozprawy głównej powinno upłynąć co najmniej 7 dni.

Autor: Paweł Dębowski, Paweł Czarnecki

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: J. Grajewski, L. Paprzycki, red., S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego, t. 1, Komentarz do art. 1-424 k.p.k., Warszawa 2013.