PRZESŁUCHANIE JAKO SPOSÓB PRZEPROWADZENIA DOWODU

Wersja z dnia 16:19, 30 cze 2020 autorstwa RedaktorStylistyczny (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "przesłuchanie ← należy do najczęściej przeprowadzanych czynności procesowych i ma kluczowe znacznie jako środek dowodowy. Organem, który przesłuchuje jest z re...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

przesłuchanie ← należy do najczęściej przeprowadzanych czynności procesowych i ma kluczowe znacznie jako środek dowodowy. Organem, który przesłuchuje jest z reguły Policja, często → prokurator, a sąd jedynie w nielicznych przypadkach. Przesłuchiwać można osoby zatrzymane, → podejrzanych, → oskarżonych, świadków, biegłych, czy też osoby przeprowadzające → wywiad środowiskowy. Procedura p. składa się z kilku faz, przy czym występują nieznaczne różnice w przesłuchaniu w różnych stadiach postępowania lub też w odniesieniu do przesłuchiwanych osób. Osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych celem danej czynności, a dopiero następnie można zadawać pytania zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontroli wypowiedzi.. P. podejrzanego dzieli się na etapy: p. wstępne (sprawdzenie tożsamości i wyczerpujące pouczenie go o prawach), → przedstawienie zarzutów, p. na temat jego danych osobowych, p. właściwe, a zatem na temat przedstawionego mu zarzutu oraz → przesłuchanie uzupełniające (pytania dodatkowe i zmierzające do weryfikacji kwestii lub skontrolowania wypowiedzi). W wypadku przesłuchania świadka nie występuje → przedstawienie zarzutów, natomiast dodatkowo poucza się świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, ponadto można od świadka odebrać przyrzeczenie, a także zapytać świadka o stosunek do stron postępowania. Z kolei przesłuchiwany biegły nie składa przyrzeczenia. Nie wolno w czasie przesłuchania zadawać pytań sugerujących osobie przesłuchiwanej treść odpowiedzi ani też pytań nieistotnych. Ponadto niedopuszczalne jest w toku przesłuchania stosowanie wobec osoby przesłuchiwanej, przymusu, groźby bezprawnej, hipnozy, narkoanalizy lub poligrafu (wykrywawcza kłamstw). P. należy koniecznie udokumentować w formie protokołu, w przeciwnym wypadku nie będzie można wykorzystać dowodu, ponieważ dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub z zeznań świadka nie wolno zastępować treścią pism, zapisków lub notatek urzędowych. Protokół z przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym podpisuje przeprowadzający czynność oraz przesłuchiwany, natomiast protokół z przesłuchania na rozprawie lub posiedzeniu podpisują wyłącznie przewodniczący i → protokolant. P. może być przeprowadzone przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Autor: Paweł Czarnecki

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2013, s. 376-382.