PRZESŁUCHANIE BIEGŁEGO: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "czynność procesowa, → dowód, który uzyskuje się przez zaprotokołowanie informacji przekazanych przez biegłego powołanego do sporządzenia opinii w danej sprawi...")
(Brak różnic)

Wersja z 16:17, 30 cze 2020

czynność procesowa, → dowód, który uzyskuje się przez zaprotokołowanie informacji przekazanych przez biegłego powołanego do sporządzenia opinii w danej sprawie. P.b. ma miejsce w szczególności, gdy sporządzona przez niego opinia jest niepełna, niejasna albo jeśli zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między różnymi opiniami wydanymi w tej samej sprawie. P.b. może zostać przeprowadzone zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i w postępowaniu sądowym. Inicjatywę w przedmiocie p.b. mają strony procesowe, które powinny w tym celu złożyć wniosek wskazujący zakres niejasności, niepełności czy sprzeczności już złożonej opinii. O zasadności wniosku decyduje organ procesowy. P.b. może nastąpić również z urzędu. Przy p.b. mogą brać aktywny udział strony procesowe, mogą one być obecne przy przesłuchaniu, mogą zadawać biegłemu pytania. Wyjątek stanowi → podejrzany pozbawiony wolności, którego nie sprowadza się, gdy spowodowałoby to poważne trudności.

Autor: Paweł Czarnecki

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018.