PRZEKAZANIE SPRAWY DO PONOWNEGO ROZPOZNANIA: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "następuje w razie uchylenia wyroku sądu I instancji przez sąd odwoławczy, w przypadku uchylenia w całości lub w części wyroku sądu odwoławczego przez Sąd Najw...")
(Brak różnic)

Wersja z 14:08, 30 cze 2020

następuje w razie uchylenia wyroku sądu I instancji przez sąd odwoławczy, w przypadku uchylenia w całości lub w części wyroku sądu odwoławczego przez Sąd Najwyższy, wskutek rozpoznania kasacji, a także w razie wznowienia postępowania. Sąd, któremu przekazano sprawę, orzeka w granicach, w jakich nastąpiło przekazanie, może jednak uniewinnić oskarżonego lub umorzyć postępowanie w razie uchylenia wyroku tylko w zakresie rozstrzygnięcia o karze. Po p.s.d.p.r. sąd I instancji może ograniczyć postępowanie dowodowe, a więc poprzestać na ujawnieniu dowodów, które nie miały wpływu na uchylenie wyroku. Zapatrywania prawne i wskazania sądu odwoławczego co do dalszego postępowania są wiążące dla sądu, któremu przekazano sprawę. W sytuacji przekazania sprawy do ponownego rozpoznania wolno w dalszym postępowaniu wydać orzeczenie surowsze niż uchylone tylko wtedy, gdy orzeczenie to było zaskarżone na niekorzyść oskarżonego albo na korzyść oskarżonego w warunkach określonych w art. 434 § 4 k.p.k. Nie dotyczy to orzekania o środkach zabezpieczających wymienionych w art. 93 k.k. W przypadku postępowania wznowieniowego, sąd orzekający o wznowieniu postępowania uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę właściwemu sądowi do ponownego rozpoznania. Od tego orzeczenia środek odwoławczy nie przysługuje.

Autor: Hubert Mazur

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: D. Drajewicz, Przepisy ogólne postępowania odwoławczego w świetle nowelizacji k.p.k., Monitor Prawniczy 2019, nr 19; P. Łuczyński, Obowiązywanie zakazu reformationis in peius w postępowaniu ponownym, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 3; K. Piasecki, Z problematyki uchulenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, „Palestra” 1962, nr 9 (57); S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018.