PRZEJĘCIE I PRZEKAZANIE WYKONANIA PRZEPADKU: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "instrument współpracy między państwami członkowskimi UE, mający na celu efektywne wykonywanie orzeczeń w zakresie przepadku. Stosowany w razie prawomocnego orzecz...")
(Brak różnic)

Wersja z 14:02, 30 cze 2020

instrument współpracy między państwami członkowskimi UE, mający na celu efektywne wykonywanie orzeczeń w zakresie przepadku. Stosowany w razie prawomocnego orzeczenia przez sąd polski wobec obywatela polskiego lub cudzoziemca przepadku. Sąd może wystąpić o jego wykonanie bezpośrednio do właściwego sądu lub innego organu państwa członkowskiego UE, w którym sprawca posiada mienie lub osiąga dochody lub państwa, w którym ma stałe lub czasowe miejsce pobytu (art. 611fn k.p.k.). Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu, w którym ma prawo wziąć udział → prokurator, sprawca, jeżeli przebywa na terytorium RP, i jego obrońca, jeżeli się na nie stawi. Na postanowienie sądu → zażalenie nie przysługuje. Procedurę analogiczną przewidziano w wypadku wystąpienia państwa UE o wykonanie prawomocnego orzeczenia przepadku przez sąd rejonowy, w okręgu którego sprawca posiada mienie lub osiąga dochody albo ma stałe lub czasowe miejsce pobytu (art. 611fu k.p.k.).

Autor: Janusz Zagrobelny, Paweł Czarnecki

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: J. Gemra, red. i in., Metodyka pracy w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, Warszawa 2013; B. Nita-Światłowska [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, J. Skorupka, 3 wydanie, Warszawa 2018.