PRZEJĘCIE I PRZEKAZANIE WYKONANIA ORZECZENIA: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "instytucja polegająca na przejęciu do wykonania na terenie Polski orzeczenia dotyczącego odpowiedzialności karnej sprawcy czynu zabronionego, wydanego przez sąd obc...")
(Brak różnic)

Wersja z 13:57, 30 cze 2020

instytucja polegająca na przejęciu do wykonania na terenie Polski orzeczenia dotyczącego odpowiedzialności karnej sprawcy czynu zabronionego, wydanego przez sąd obcy oraz – odpowiednio – przekazaniu do wykonania za granicą orzeczenia dotyczącego takiej odpowiedzialności, wydanego przez sąd polski. Jest stosowana wyłącznie w stosunku do państw spoza Unii Europejskiej (jeśli chodzi o te ostatnie – obowiązuje osobna regulacja). Warunkiem przejęcia jest obywatelstwo polskie lub stały pobyt, posiadanie mienia na terytorium Polski lub prowadzenie tu działalności zawodowej. Procedura może być zainicjowana przez Ministra Sprawiedliwości lub przez sąd państwa obcego. Dalsze postępowanie w tej sprawie wymaga postanowienia sądu polskiego. Zakres przejęcia i przekazania orzeczeń do wykonania obejmuje orzeczenia polskie lub sądu obcego państwa, w których orzeczono karę pozbawienia wolności (lub środka polegającego na pozbawieniu wolności), grzywny, zakazu zajmowania określonego stanowiska, zakazu wykonywania określonego zawodu, zakazu prowadzenia pojazdów, przepadku, czy też środka zabezpieczającego niepolegającego na pozbawieniu wolności. Kodeks wymienia enumeratywnie wypadki niedopuszczalności przejęcia (m.in. orzeczenie nie jest prawomocne albo nie podlega wykonaniu, wykonanie orzeczenia mogłoby naruszać suwerenność, bezpieczeństwo lub porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej, czyn wskazany we wniosku nie stanowi czynu zabronionego według prawa polskiego) i przekazania (m.in. orzeczenie nie jest prawomocne albo nie podlega wykonaniu, skazany na karę pozbawienia wolności lub osoba, wobec której orzeczono środek polegający na pozbawieniu wolności, nie wyraża zgody na przekazanie).

Autor: Andrzej Światłowski, Mateusz Popiel

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: J. Gemra, red. i in., Metodyka pracy w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, Warszawa 2013; B. Nita-Światłowska [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, J. Skorupka, 3 wydanie, Warszawa 2018.