PRZEJĘCIE I PRZEKAZANIE WYKONANIA KARY Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "procedura pozwalająca na przejęciu do wykonanie w Polsce, wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy...")
(Brak różnic)

Wersja z 13:53, 30 cze 2020

procedura pozwalająca na przejęciu do wykonanie w Polsce, wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie lub przekazaniu do wykonania w innym państwie członkowskim takiego orzeczenia wydanego w Polsce pod warunkiem, że nałożono na sprawcę obowiązek probacyjny w okresie próby. W przypadku wniosku państwa członkowskiego orzeczenie wykonuje sąd rejonowy, w którego okręgu sprawca posiada legalne stałe miejsce pobytu. Istnieje także możliwość wykonania orzeczenia wobec sprawy nieposiadającego legalnego stałego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonaniu podlega orzeczenie całe lub jedynie w zakresie nałożonych w nim obowiązków. Wniosek o wykonanie orzeczenia, wydanego przez sąd polski może dotyczyć obywatela polskiego lub cudzoziemca, który ma w innym państwie legalne stałe miejsce pobytu, o ile tam przebywa lub oświadczy, że zamierza powrócić.

Autor: Urszula Doniec

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: J. Gemra, red. i in., Metodyka pracy w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, Warszawa 2013; B. Nita-Światłowska, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, J. Skorupka, 3 wydanie, Warszawa 2018.