PRZEJĘCIE I PRZEKAZANIE WYKONANIA ŚRODKÓW O CHARAKTERZE PIENIĘŻNYM: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "dwie alternatywne procedury współpracy między państwami członkowskimi UE obowiązujące w Polsce od 4.02.2001 r. Przejęcie do wykonania orzeczenia, dotyczącego gr...")
(Brak różnic)

Wersja z 14:05, 30 cze 2020

dwie alternatywne procedury współpracy między państwami członkowskimi UE obowiązujące w Polsce od 4.02.2001 r. Przejęcie do wykonania orzeczenia, dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu, to wystąpienie sądu polskiego o wykonanie orzeczenia do właściwego sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatem wszelkich represyjnych sankcji porządkowych wiążących się z dolegliwością finansową i wyrażone wprost lub pośrednio w pieniądzu (art. 611f k.p.k.). Przez przekazane do wykonania prawomocnego orzeczenia o karach pieniężnych, należy rozumieć wystąpienie państwa członkowskiego UE o wykonanie tego orzeczenia, przy czym orzeczenie to podlega wykonaniu przez sąd rejonowy, w okręgu którego sprawca posiada mienie lub osiąga dochody lub też czasowo przebywa. Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu, a na to postanowienie sądu przysługuje → zażalenie.

Autor: Paweł Czarnecki

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: J. Gemra, red. i in., Metodyka pracy w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, Warszawa 2013; Nita-Światłowska B. [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, J. Skorupka, 3 wydanie, Warszawa 2018.