PRZEJĘCIE I PRZEKAZANIE ŚCIGANIA: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "instytucje umożliwiające przejęcie sprawy karnej niezakończonej prawomocnie prowadzonej przeciwko konkretnej osobie przez polskie organy procesowe lub przekazanie je...")
(Brak różnic)

Wersja z 13:48, 30 cze 2020

instytucje umożliwiające przejęcie sprawy karnej niezakończonej prawomocnie prowadzonej przeciwko konkretnej osobie przez polskie organy procesowe lub przekazanie jej organom państwa obcego. P. i p.ś. może nastąpić z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości albo państwa obcego zwracającego się do MS, a przekazanie także dodatkowo z inicjatywy właściwego sądu lub → prokuratora. Ich przesłankę stanowi interes wymiaru sprawiedliwości RP. Przejęcie ma miejsce jedynie w sprawie o przestępstwo popełnione za granicą w stosunku do osoby przebywającej na terytorium RP oraz za granicą wobec obywatela polskiego, osoby mającej w RP stałe miejsce zamieszkania, osoby odbywającej obecnie lub w przyszłości karę pozbawienia wolności w RP, osoby, przeciwko której zostało wszczęte w RP postępowanie karne. Przekazanie ma miejsce w sprawie o przestępstwo popełnione przez cudzoziemca na terytorium RP w stosunku do państwa, którego → osoba ścigana jest obywatelem ma stałe miejsce zamieszkania, w którym odbywa lub będzie odbywała karę pozbawienia wolności, w którym zostało wszczęte przeciwko osobie ściganej postępowanie karne.

Autor: Patrycja Balcer, Marcin Żak

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: J. Gemra, red. i in., Metodyka pracy w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, Warszawa 2013; B. Nita-Światłowska, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, J. Skorupka, 3 wydanie, Warszawa 2018.