PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNY W SPRAWACH KARNYCH: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "uczestnik postępowania sądowego niebędący stroną procesową, podmiot reprezentujący organizację społeczną, jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społeczne...")
(Brak różnic)

Wersja z 13:30, 30 cze 2020

uczestnik postępowania sądowego niebędący stroną procesową, podmiot reprezentujący organizację społeczną, jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka (art. 90 k.p.k.). Przystąpienie tego podmiotu do procesu zgłasza organizacja społeczna, która wskazuje interes społeczny lub indywidualny, objęty zadaniami statutowymi tej organizacji oraz reprezentującego ją przedstawiciela, który następnie przedstawia sądowi pisemne upoważnienie. Sąd dopuszcza przedstawiciela organizacji społecznej do występowania w sprawie, jeżeli przynajmniej jedna ze stron wyrazi na to zgodę, przy czym strona może cofnąć zgodę. Sąd może dopuścić przedstawiciela organizacji społecznej do występowania w sprawie nawet pomimo braku zgody stron, jeżeli leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości. Wyrażenie zgody na udział p.s. w postępowaniu, jak też odmowa wydania takiej zgody następuje w formie postanowienia sądu, na które nie przysługuje → zażalenie. Sąd dopuszcza przedstawiciela organizacji społecznej do występowania w sprawie mimo braku zgody stron, jeżeli leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości. P.s. nie uczestniczy w postępowaniu przygotowawczym. W wypadku dopuszczenia p.s. do udziału w postępowaniu sądowym może on uczestniczyć w rozprawie, wypowiadać się i składać oświadczenia na piśmie. Został pozbawiony natomiast prawa do zgłaszania wniosków dowodowych, wnoszenia zażaleń, apelacji oraz kasacji.

Autor: Paweł Czarnecki

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: P. Czarnecki, Przedstawiciel społeczny w transparentnym procesie karnym, „Studia Iuridica” 2017, nr 69; S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, wydanie 13, Warszawa 2016.