PRYWATNE AGENCJE DETEKTYWISTYCZNE: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, obejmujących w szczególności uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywani...")
(Brak różnic)

Wersja z 13:04, 30 cze 2020

przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, obejmujących w szczególności uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach m.in. w takich sprawach, jak wynikające ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych lub ze stosunków gospodarczych (wykonanie zobowiązań majątkowych, określanie zdolności płatniczych lub wiarygodności kontrahenta, tudzież bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową), a także w sprawach weryfikacji wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym, poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się oraz poszukiwanie mienia. P. a. d. mogą również zbierać informacje w sprawach, w których toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Usługi agencji realizowane są na ogół na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych. Założycielami jednych z pierwszych znanych agencji detektywistycznych, wyznaczających standardy działalności w tej dziedzinie, byli Allan Pinkerton oraz Eugeniusz Franciszek Vidocq. Problematykę prowadzenia działalności detektywistycznej normują w Polsce przepisy ustawy z 6.07.2001 r. o usługach detektywistycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2163, ze zm.). W myśl dyspozycji art. 3 tej ustawy wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1292, ze zm.) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej. Rejestr detektywów prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych (art. 40 ust. 1 ustawy). Przepis art. 4 ust. 1 i 2 przewiduje też, że wykonywanie czynności detektywistycznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga posiadania licencji detektywa, a detektywem w rozumieniu ustawy jest wyłącznie osoba posiadająca licencję. Licencję wydaje, odmawia jej wydania, zawiesza lub cofa, w drodze decyzji administracyjnej, komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie licencji, a w przypadku osoby niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Komendant Stołeczny Policji (art. 35 ust. 1 ustawy). Przepisy polskie nakładają też na detektywów szereg obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu. Detektyw powinien, przy wykonywaniu czynności kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela (art. 6 ustawy), zaś wykonując usługi detektywistyczne nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów (art. 7 ustawy). Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności bez zgody osób, których dane dotyczą, w zakresie sprawy prowadzonej przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru i wyłącznie w czasie prowadzenia tej sprawy (art. 8 ust. 1 ustawy). Detektyw jest też obowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie wykonywania czynności (art. 12 ust. 1 ustawy). Niezależnie od powyższego przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany, niezwłocznie po zawarciu umowy, powiadomić na piśmie o jej zawarciu organ prowadzący postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, jeżeli z treści tej umowy wynika, że może się ona wiązać ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie (art. 25 ustawy).

Autor: Damian Wąsik

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: J. Brylak, Ustawa o usługach detektywistycznych. Komentarz, Warszawa 2016; G. Gozdór, Usługi detektywistyczne. Komentarz, Warszawa 2006; J. Konieczny, red., Podstawy detektywistyki. Usługi detektywistyczne, prawo, taktyka, moralność, Warszawa 2008; S. Pieprzny, Usługi detektywistyczne, [w:] E. Ura, red., Jednostka, państwo i prawo dawniej i dziś. Prace ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Sobolewskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, Rzeszów 2003,