PROTOKÓŁ W SPRAWACH KARNYCH: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "dokument procesowy służący dokumentowaniu czynności procesowych. Przepis art. 143 k.p.k. wymienia czynności, których przebieg obligatoryjnie wymaga utrwalenia w p....")
(Brak różnic)

Wersja z 13:00, 30 cze 2020

dokument procesowy służący dokumentowaniu czynności procesowych. Przepis art. 143 k.p.k. wymienia czynności, których przebieg obligatoryjnie wymaga utrwalenia w p.w.s.k., wśród których znajduje się m.in.: przyjęcie ustnego zawiadomienia o przestępstwie, wniosku o ściganie i jego cofnięcie; → przesłuchanie oskarżonego, świadka, biegłego i kuratora; → przeszukanie osoby, miejsca, rzeczy i systemu informatycznego oraz zatrzymanie rzeczy i danych informatycznych; przebieg rozprawy. Z innych czynności spisuje się protokół, jeżeli przepis szczególny tego wymaga, albo przeprowadzający czynność uzna to za potrzebne. Pozostałe czynności wystarczy udokumentować notatką urzędową. P.w.s.k. spisuje → protokolant, osoba przybrana w charakterze → protokolanta lub przeprowadzający czynność. Jeżeli przebieg czynności protokołowanych jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego, wówczas zapis stanowi załącznik do protokołu – protokół można wówczas ograniczyć do najistotniejszych czynności, niedopuszczalna jest jednak rezygnacja z niego. K.p.k. wskazuje elementy, które powinien zawierać protokół. Konsekwencją braku któregoś z nich (np. podpisu → protokolanta) jest niemożność uznania takiego protokołu za dokument procesowy.

Autor: Michał Piech

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: P. Hofmański, S. Zabłocki, Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 2011; R. Koper, K. Marszał, J. Zagrodnik, red., K. Zgruzek, Proces karny, Warszawa 2019; D. Świecki, Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz i orzecznictwo, wyd. 4, Warszawa 2018.