PROKURATURA EUROPEJSKA; EUROPEAN PROSECUTOR PUBLIC OFFICE, EPPO

Stanowi niezależny organ Unii Europejskiej, zintegrowany z systemami krajowymi Państw Członkowskich, posiadający osobowość prawną, który w swym założeniu został powołany w celu zwalczania przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej, aby zapewnić efektywną i spójną walkę z przestępnymi czynami godzącymi w budżet UE. 17.07.2013 r. Komisja Europejska przyjęła propozycję rozporządzenia w sprawie powołania Prokuratury Europejskiej, na podstawie art. 86 Traktatu o Unii Europejskiej. Idea powołania P.E. pojawiła się w ramach projektu Corpus Iuris, prowadzonego w latach 1997- 2000, który zawierał między innymi propozycję przepisów prawa karnego mających służyć ochronie interesów finansowych UE. Inicjatywa akademicka została podjęta przez Instytucje Europejskie i 11 grudnia 2001 r. Komisja Europejska wydała Zieloną księgę, która dotyczyła ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich i utworzenia P.E. (COM (2001) 715 final). Pierwsze regulacje prawne odnoszące się do P.E. znalazły swoje miejsce w projekcie Konstytucji dla Europy, który de facto nie wszedł w życie, aczkolwiek postanowienia te stanowiły pierwowzór i inspiracje dla obecnych postanowień traktatowych. Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony, art. 86 TUE zapewnia niezbędną podstawę prawną dla zapewnienia nowego systemu ścigania na szczeblu unijnym, który miałby służyć wyeliminowaniu braków obecnego systemu egzekwowania prawa opierającego się wyłącznie na działaniach krajowych oraz zwiększeniu spójności i koordynacji tych działań. W tym celu, na podstawie rozporządzeń określających zadania i kompetencje P.E., przyjętych jednomyślnie przez Radę po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego (szczególna procedura ustawodawcza w rozumieniu art. 289 ust. 2 TFUE), Rada może powołać taki organ w oparciu o → Eurojust. Podstawa prawna zawarta w art. 86 TFUE powinna być odczytywana w związku z art. 325 TFUE, odnoszącym się obowiązku lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i wszelkich innych bezprawnych działań naruszających interesy finansowe UE. Program Sztokholmski opracowany na lata 2010-2012 stanowi uzupełnienie dla postanowień traktatowych, na podstawie którego opracowano zasady wzorcowe, w oparciu o które powinna funkcjonować P.E. jak również zasady postępowania prowadzonego przez P.E.. W drodze rozporządzenia Rady zostaje określony statut P.E., warunki wypełniania jej funkcji, zasady proceduralne mające zastosowanie do jej działań, jak również zasady dopuszczalności dowodów oraz zasady sądowej kontroli czynności procesowych podjętych przez nią przy wypełnianiu jej funkcji.

Postanowienia traktatowe wraz z rozporządzeniem Rady w sprawie ustanowienia P.E. z 17.07.2003 r. przewidują zakres obowiązków i kompetencji P.E. oraz → Eurojustu w zakresie zwalczania przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej. P.E. jest właściwa do spraw dochodzenia, ścigania i stawiania przed sądem, w stosownych przypadkach w powiązaniu z → Europolem, sprawców i współsprawców przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii oraz jest właściwa do wnoszenia przed właściwe sądy państw członkowskich publicznego oskarżenia w odniesieniu do wyżej wymienionych przestępstw. Zadania Prokuratury Europejskiej obejmują swym zakresem:

  • przestępstwa z elementami transgranicznymi;
  • wyrządzoną szkodę na rzecz interesu finansowego Unii Europejskiej; c) przestępstwa przeciwko interesom Unii Europejskiej.

P.E. podejmuje sprawy z urzędu, zgodnie z art. 86 ust. 2 TFUE oraz jest właściwa do wnoszenia publicznego oskarżenia w sprawach o przestępstwa należące do jej kognicji przed właściwe sądy państw członkowskich jak również uprawniona jest do decydowania o tym, w jakim państwie zostanie wniesione oskarżenie w przypadku stwierdzenia właściwości kilku sądów państw członkowskich. Czynności podejmowane w ramach działalności P.E. powinny być prowadzone z poszanowaniem Praw Podstawowych, zgodnie z art. 6 TUE.

Autor: Krystyna Warylewska

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: D. Miąsik , N. Półtorak , A. Wróbel, red., Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 1, Warszawa 2012.