PROKURATOR DO SPRAW WOJSKOWYCH: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "p. powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury pełniący czynności w Departamencie do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Krajowej, w wydziale do spraw wojskowych pro...")
(Brak różnic)

Wersja z 12:51, 30 cze 2020

p. powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury pełniący czynności w Departamencie do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Krajowej, w wydziale do spraw wojskowych prokuratur okręgowych lub w dziale do spraw wojskowych prokuratur rejonowych. Do pełnienia funkcji w komórkach organizacyjnych do spraw wojskowych powołuje się w pierwszej kolejności p. będących żołnierzami zawodowymi lub oficerami rezerwy. P. do spraw wojskowych wykonują również zadania w sprawach nienależących do właściwości sądów wojskowych. P. do spraw wojskowych będący żołnierzami zawodowymi wykonują zadania służbowe w przypadku użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny na podstawie przepisów niniejszej ustawy oraz innych aktów prawnych. W przypadku konieczności zapewnienia odpowiedniej liczby p. do spraw wojskowych do wykonywania zadań służbowych w wymienionych warunkach, p. będący oficerami rezerwy mogą być powoływani do zawodowej służby wojskowej. P do spraw wojskowych w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny kierowani są niezwłocznie przez P. Generalnego do Ministra Obrony Narodowej w celu wyznaczenia do pełnienia służby na stanowisko p. do spraw wojskowych na czas wojny. Problematykę obowiązków i uprawnień p. do spraw wojskowych regulują w szczególności przepisy ustawy z 28.01.2016 r. – Prawo o prokuraturze (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 740) i ustawy z 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 330).

Autor: Damian Wąsik

TOM XXI - PRAWO KARNE PROCESOWE

Przypis

Lit.: J. Duś, Spadkobierca prokuratury wojskowej, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2017; A. Kiełtyka, W. Kotowski, A. Ważny, Prawo o prokuraturze. Komentarz, Warszawa 2017.