TOM XX - PRAWO ADMINISTRACYJNE

WPROWADZENIE


Przekazywany do rąk Czytelników kolejny tom Wielkiej Encyklopedii Prawa poświęcony jest prawu administracyjnemu. To unikatowe na rynku wydawniczym dzieło stanowi wszechstronne źródło informacji naukowej o prawie administracyjnym. Autorzy haseł skoncentrowali się nie tylko na przedstawieniu obecnego stanu prawnego, lecz często także sięgali do źródeł archiwalnych i historycznych.

Prawo administracyjne jest niezwykle rozległą dziedziną prawa, powiązaną z innymi gałęziami lub dziedzinami prawa (np. konstytucyjnym, gospodarczym, cywilnym, karnym, finansowym) co sprawia, że właściwe i prawidłowe stosowanie przepisów prawa administracyjnego jest wyzwaniem dla specjalistów zajmujących się prawem administracyjnym, ale również dla autorów haseł, którzy w przystępny i komunikatywny sposób starali się przybliżyć Czytelnikom poszczególne zagadnienia. Przygotowany tom uwzględnia złożony charakter prawa administracyjnego. Zamieszczono w nim zarówno hasła dotyczące prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego, egzekucyjnego, jak i odnoszące się do historycznych kwestii prawa administracyjnego, np. biogramy pierwszych prezesów Najwyższego Trybunału Administracyjnego oraz wybitnych profesorów administratywistów.

Wymogi redakcyjne i koncepcja wydawnicza, co jest w pełni zrozumiałe, wprowadziły pewne schematyczne rozwiązania i ograniczenia co do treści poszczególnych haseł. Wyjaśnienia niektórych haseł zawierają odniesienia do wykazów materiałów źródłowych (literatura przedmiotu, orzecznictwo sądowe), umożliwia to bardziej szczegółowe poznanie określonych zagadnień prawa administracyjnego.

Poszczególne hasła zostały opracowane przez uznanych specjalistów w danej dziedzinie, zarówno znakomitych znawców prawa administracyjnego z uznanych szkół wyższych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Łódzki, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk) oraz doświadczonych sędziów i wieloletnich pracowników Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autorzy poszczególnych haseł wykorzystali zatem bezpośrednie doświadczenia z prowadzonych badań lub funkcjonowania w praktyce określonych instytucji prawa administracyjnego. Nad poziomem merytorycznym poszczególnych części czuwali redaktorzy naukowi: prof. dr hab. Roman Hauser (postępowanie egzekucyjne), prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (prawo administracyjne materialne) oraz prof. dr hab. Andrzej Wróbel (postępowanie administracyjne).

Encyklopedia jest publikacją o charakterze naukowym, spełniającą wszystkie wymogi warsztatowe. Hasła zostały poddane recenzji naukowej sporządzonej przez prof. dr. hab. Jana Pawła Tarno oraz prof. dr. hab. Marka Wierzbowskiego. Ich cenne uwagi i sugestie miały istotny wpływ na końcowe brzmienie opracowywanych haseł. W opinii redaktorów naukowych publikowany tom może być adresowany nie tylko do prawników, pracowników organów administracji publicznej, lecz także do osób, którym wyjaśnienie pewnych instytucji prawa administracyjnego przydaje się w codziennej pracy, np. dziennikarzy, socjologów, ekonomistów, polityków. Redaktorzy i autorzy żywią nadzieję, że zdołają dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców zainteresowanych problematyką administracyjnoprawną, co może spowodować podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa oraz wzmocnienie kultury prawnej, zgodnie z regułą wynikającą z preambuły do Konstytucji, aby „zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność”. Niniejszy tom uwzględnia stan prawny na wrzesień 2019 r.

Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel

Strony w kategorii „TOM XX - PRAWO ADMINISTRACYJNE”

Poniżej wyświetlono 200 spośród wszystkich 326 stron tej kategorii.

(poprzednia strona) (następna strona)
(poprzednia strona) (następna strona)