KRAJOWY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO

w skrócie KSBM, jest to projekt mający na celu zwiększenie poprawy bezpieczeństwa żeglugi morskiej oraz ochrony środowiska w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. KSBM stanowić ma narzędzie monitorowania i kontroli bezpieczeństwa obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt jest realizowany przy współpracy trzech urzędów morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie oraz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, przy czym koordynatorem KSBM jest urząd morski w Gdyni. KSBM prowadzić ma do usprawnienia zarządzania bezpieczeństwem morskim poprzez lepszą koordynację i wymianę informacji w oparciu o istniejące już systemy nadzoru nad bezpieczeństwem morskim, zasadniczo poprzez rozbudowę Systemu Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego w obszarach morskich RP, stanowiącego podstawowy komponent KSBM.
Budowa KSBM w pierwszej kolejności wymaga rozbudowy technicznej, tj. doposażenia istniejących systemów o nową infrastrukturę dostępu do polskich portów (poprzez instalację stacji radarowych, czujników hydrometeorologicznych, systemu GPS – DGPS, rozbudowę ośrodków kontroli ruchu statków, itp.), zakończenie budowy Krajowej Sieci Stacji Bazowych → Systemu Automatycznej Identyfikacji Statków, utworzenie Systemu Wczesnego Ostrzegania dla polskich obszarów morskich oraz wzmocnienie Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ), będącego aplikacją centralną KSBM.
KSBM obejmuje centrum KSBM w Gdyni i pomocnicze centra w Ustce i Szczecinie oraz ośrodki służb ruchu administracji morskiej, jakimi są służby VTS oraz kapitanaty Portów. Centrum w Gdyni odpowiedzialne jest za synchronizację wymiany danych z systemami zewnętrznymi (SafeSeaNet), pozostałymi służbami zewnętrznymi oraz służbami polskimi niewchodzącymi w skład administracji morskiej.
Rozbudowa możliwości technicznych w ramach KSBM prowadzić ma do stworzenia lepszego obrazu sytuacji na morzu w oparciu o informacje zebrane przez lokalne ośrodki służb, sprawniejszego zarządzania informacją o bezpieczeństwie morskim oraz jej dystrybucji ponownie do lokalnych służb, a ponadto do udostępnienia informacji podmiotom zewnętrznym w stosunku do organów administracji morskiej, takim jak: Służba Celna, zarządy portów morskich, stacje pilotów, Marynarka Wojenna, Policja, służby ratownicze itd.

Autor: Justyna Nawrot

Przypis

n Lit.: R. Wawruch, Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) jako infrastruktura techniczna narodowego systemu SAFESEANET, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 97, 2016.