FEDERACJA NARODOWYCH STOWARZYSZEŃ BROKERÓW I AGENTÓW MORSKICH

[ang. Federation of National Association of Ship Brokers and Agents – FONASBA] - jest międzynarodową federację zrzeszającą przedstawicieli brokerów i agentów morskich z ponad 50 państw. FONASBA promuje i chroni interesy swoich członków dzięki szeroko zakrojonemu procesowi konsultacyjnemu z → IMO, WCO, → UNCTAD, → UNICTRAL, UNECE, Komisją Europejską i innymi organizacjami regionalnymi oraz krajowymi. Jej głównym celem jest promowanie wśród swoich członków uczciwej i sprawiedliwej praktyki zawodu brokera i agenta morskiego. FONASBA dąży do osiągnięcia i utrzymania najwyższych standardów zawodowych. Działa w oparciu o swój kodeks postępowania, zgodnie z którym członkowie mają prowadzić swoje działania stosownie do przepisów prawa krajowego i międzynarodowego. Ponadto mają ściśle przestrzegać zasad uczciwości i rzetelności. Dodatkowo członkowie mają współpracować z właściwymi organami i podejmować wysiłki, aby zwalczać oszustwa morskie.

Autor: Magdalena Adamowicz