ŁĄCZNOŚĆ ELEKTRONICZNA

Wersja z dnia 18:40, 6 lut 2020 autorstwa RedaktorStylistyczny (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Pojęcie stanowiące ekwiwalent pojęcia telekomunikacji stosowane w prawie unijnym. Pojęcie łączności elektronicznej zostało wprowadzone w prawie unijnym pakietem...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Pojęcie stanowiące ekwiwalent pojęcia telekomunikacji stosowane w prawie unijnym. Pojęcie łączności elektronicznej zostało wprowadzone w prawie unijnym pakietem dyrektyw o łączności elektronicznej z 2002 roku. Ustawa Prawo telekomunikacyjne stanowiąca implementację tych dyrektyw zachowała pojęcie telekomunikacji, które stanowi element składowy wielu kluczowych pojęć stosowanych w tej ustawie. Obecnie pakiet dyrektyw o łączności elektronicznej z 2002 roku jest zastępowany dyrektywą 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 321/36 z 17.12.2018), która powinna być implementowana w krajowym porządku prawnym do grudnia 2020 r. Telekomunikacja zdefiniowana w art. 2 pkt 42 Pt oznacza nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną. Europejski kodeks łączności elektronicznej rozszerza pojęcie łączności elektronicznej na usługi, które nie obejmują przesyłania sygnałów, natomiast poprzez wykorzystanie usługi dostępu do internetu zapewniają takie funkcje jak klasyczne usługi łączności elektronicznej (np. komunikatory internetowe). Pojęcie łączności elektronicznej stanowi element wielu innych określeń stosowanych w prawie unijnym, takich jak m.in. „sieci łączności elektronicznej”, „usługi łączności elektronicznej”. Sieci łączności elektronicznej oznaczają systemy transmisyjne, niezależnie do tego, czy opierają się na stałej infrastrukturze lub scentralizowanym zarządzaniu zasobami, które mogą obejmować urządzenia przełączające lub routingowe oraz inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci umożliwiające przekazywanie sygnałów przewodowo, za pomocą radia, środków optycznych lub innych rozwiązań wykorzystujących fale, w tym sieci satelitarnych, stacjonarnych (komutowanych i pakietowych, w tym internetu) i sieci ruchomych, elektroenergetycznych systemów kablowych, sieci nadawania radiowego i telewizyjnego oraz sieci telewizji kablowej, niezależnie od rodzaju przekazywanej informacji. Usługa łączności elektronicznej oznacza usługę zazwyczaj świadczoną za wynagrodzeniem za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej. Dotychczas zasadniczym elementem usługi łączności elektronicznej było przekazywanie sygnałów w sieci. Europejski kodeks łączności elektronicznej, w związku z rozszerzeniem tego pojęcia, obejmuje nim usługę dostępu do internetu, usługi łączności interpersonalnej z wykorzystaniem numerów i bez wykorzystania numerów oraz usługi polegające całkowicie lub częściowo na przekazywaniu sygnałów, takie jak usługi transmisyjne stosowane na potrzeby świadczenia usług łączności pomiędzy maszynami (urządzeniami) oraz na potrzeby nadawania.

Autor: S.Piątek

TOM XXII - PRAWO INFORMATYCZNE

Przypis

Lit.: D. Adamski, Europejskie prawo łączności elektronicznej. Telefonia, telewizja, Internet, Warszawa 2005;
Stanisław Piątek, Modernizacja unijnego porządku łączności elektronicznej, Przegląd Telekomunikacyjny 2019, Nr 1.